Proiecte europene

 

POSDRU/6.2/S/64251 – EXCELNET – Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii (finalizat) –

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: Promovarea unui model de creștere sustenabilă a calității serviciilor specializate de reabilitare și integrare profesională a persoanelor cu dizabilitați, din regiunile selectate, ca premisă a facilitării accesului și a mentinerii pe piața muncii a acestui grup vulnerabil, în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discrimiăarii și riscului de sărăcie. Proiectul iși propune să abordeze procesul reabilitării profesionale pe trei direcții strategice, în vederea inițierii unor schimbări de natură să genereze efecte pozitive durabile:

1.ÎNȚELEGEREA BARIERELOR reale, complexe, a persoanei cu handicap din punctul de vedere al reabilitării profesionale;

2.ELABORAREA UNOR MODELE de servicii de orientare, consiliere, mediere, formare etc, în scopul reabilitării, insertiei profesionale si mentinerii stabilitatii locului de munca pentru persoanele cu handicap;

3.Infiintarea unei RETELE DE CENTRE DE EXCELENTA specializate in furnizarea de servicii de reabilitare si integrare profesională a persoanelor cu handicap, cu un standard de calitate recunoscut în plan european. Toate aceste direcții vor fi urmărite în cadrul unui parteneriat transnțtional, care vizează în primul rând un transfer eficient de inovație și know-how și mai ales valorizarea bunelor practici obținute deja în plan european.

 

POSDRU/135/5.2/S/132019 – Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă resursei umane din mediul rural – DRUMS (finalizat) – proiect-drums.ro

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: Promovarea sustenabilității în zonele rurale prin mărirea gradului de ocupare din mediul rural în regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia pentru 750 de persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență sau aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri din mediul rural și manageri din mediul rural, prin activități de consiliere, orientare, formare profesională și mediere, cât și prin promovarea culturii antreprenoriale. Prin proiect se participă la dezvoltarea capitalului uman in mediul rural și creșterea competitivității în mediul rural, în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Centru și Sud Vest Oltenia, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

POSDRU/152/6.3/G/130466 – Egalitate de sanse si incluziune pe piata muncii pentu femei in Regiunea Bucuresti-Ilfov (finalizat) – proffem.ro

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: Promovarea și dezvoltarea principiului egalității de șanse pe piața muncii prin motivarea a 360 de femei pentru creșterea competențelor în cadrul programelor de formare profesională și pentru antreprenoriat, în contextul dezvoltării durabile a regiunii și în condițiile schimbului de experiență transnațional. Proiectul urmărește dezvoltarea resurselor umane din Regiunea Bucuresti-Ilfov prin programe specializate pentru creșterea competențelor profesionale și începerea unor activități independente organizate de Centrul pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor. Echipa multidisciplinara din centru vor furniza femeilor servicii de informare, de formare profesională și asistență antreprenorială în contextul dezvoltării principiului egalității de șanse si de gen pe piața muncii. Astfel se creează oportunități reale pentru dezvoltare durabilă regională cu implicații pe termen lung privind dezvoltarea durabilă în Romania, în special prin încurajarea formelor de cooperare în echipe multidisciplinare. Proiectul este implementat în parteneriat de către organizații promotoare ale principiului egalității de șanse si de gen și organizații cu expertiză în consultanță și formare profesională pentru femei din Romania și Portugalia.

 

POSDRU/176/3.1/S/150524 – Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din Regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov (finalizat) – step-by-step-in-business.ro

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a 400 de persoane peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă, în special persoane între 18-25 de ani, înmatriculate în sistemul de învățământ superior, prin consiliere, orientare, formare profesională, asistență pre și post înființare a 40 de firme în regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov și crearea a minim 80 de noi locuri de muncă.

 

Erasmus + 2016-1-RO01-KA104-023583 – Training Wizards – NLP Accelerator (finalizat)

Obiectivele proiectului:

  1. îmbunătățirea nivelului de competențe ale formatorilor și îndrumătorilor de practică prin introducerea elementelor NLP în activitatea de formare, în vederea motivării, stimulării și încurajării cursanților, a schimbării atitudinii acestora față de educație, muncă, societate.
  2. cooperarea transnațională în vederea obținerii de cunoștințe noi privind cele mai moderne tehnici de predare/evaluare/elaborare documente și asigurarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorul de formare portughez.

 

POCU/20/4.2/102051 – MISOB – Măsuri Integrate pentru Incluziune Socială în Bocșa, județul Caraș-Severin (în derulare)

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: Reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și de excluziune socială din Județul Caras-Severin, Oraș Bocșa, cartier Măgura, printr-o abordare integrată a măsurilor și serviciilor oferite unui număr de 454 de adulți și 106 de copii, pe parcursul a 36 de luni. Activitățile proiectului se concentrează pe toate cele șase domeniile de intervenții prevăzute de Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – intervenții în domeniul educației, în domeniul ocupării forței de muncă, în domeniul dezvoltării / furnizării de servicii (sociale, medicale, medico-sociale), în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit, în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte, acțiuni de implicare activă a membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea – , precum și pe implicarea comunității în acțiuni privind sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor/ inovare socială/ nediscriminare etnică și de gen, asigurând caracterul unitar și orientat către grupul țintă al acestora.

 

Participări în alte proiecte europene

POSDRU/165/6.2/S/142679 – Mainstream Job – Calificare inteligentă pentru bunăstarea socială a romilor

POSDRU/144/6.3/128914 – FORȚA-Femei Ocupate, Resursă pentru o Țară Activă

POSDRU/165/6.2/S/140197 – Motivare pentru ocupare

POSDRU/164/2.3/S/132506 – Creșterea competitivității economice prin (re)calificarea angajaților din domeniul instalațiilor –CALIN

POSDRU/161/2.1/G/132508 – Practică pentru cariera ta! TECAR

POSDRU/97/6.3/S/62066 – Dezvoltarea competențelor profesionale prin calificare în vederea asigurării accesului egal pe piața muncii în cadrul proiectului SERAF

POSDRU/102/5.1/G/78679 – ACTIVE-E: Întărirea capacității partenerilor sociali și structurilor administrative de implementare a unor măsuri active de ocupare, la nivel local și zonal, în regiunea Sud Vest Oltenia