Scopul politicii este de a explica de ce si cand va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu o asemenea prelucrare conform legii. Prezenta politica  are ca scop implementarea unei proceduri unitare stabilite cu toti partenerii societatii R4 – Consultanță și Formare Profesională S.R.L., în cadrul relatiilor contractuale precum si in cadrul proiectelor europene.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale conform prezentei politici vi se aplica in privinta datelor dvs personale furnizate societatii R4 – Consultantă și Formare Profesională S.R.L., iar scopul colectării datelor este oferirea de servicii de formare profesionala precum si implementarea proiectelor europene si oferirea de servicii gratuite prin intermediul acestora.

Datele dvs vor fi colectate pentru organizarea şi derularea campaniei de informare şi promovare, recrutarea, înregistrarea şi monitorizarea grupului tinta, completarea si verificarea documentelor de înscriere în proiect, constituirea dosarului dvs personal, furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de munca – servicii de mediere, organizarea şi derularea programelor de formare profesională autorizate ANC, evaluarea si certificarea competentelor profesionale, acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru înfiintarea de afaceri (servicii personalizate de sprijin), acordarea de subventii (micro-granturi) pentru înfiintarea de noi afaceri, monitorizarea afacerilor finantate si monitorizarea implementării proiectului si a parcursului dvs în activitatile proiectului, colectarea feedback-ului, organizarea si derularea de programe de formare, sustenabilitatea proiectului.

Politica privind protectia datelor cu caracter personal are in vedere legislatia in vigoare (Parlamentul European si Consiliul au adoptat, in data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a acestui regulament,   Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, cu completările / modificările ulterioare; Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice, Contractul de finantare, Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finantate din Fondurile Europene Structurale si de Investitii.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt in principal cele oferite de dumneavoastra in cadrul interactionarii cu noi (din contractarea unui expert, prin contactarea noastra de pe website, telefonic, prin email, prin intermediul unor retele de socializare cum ar fi Facebook, Instagram). Ne obligam, de asemenea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, sa efectuam orice verificari si/sau sa obtinem informatii despre dumneavoastra de la orice institutie publica competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii. Atunci cand legea impune consimtamantul dumneavoastra, verificarea si/sau obtinerea de informatii se va efectua numai pe baza consimtamantului dumneavoastra acordat in acest sens.

 1. Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul este societatea R4 – Consultantă și Formare Profesională S.R.L., societate inregistrata in Romania, avand sediul in social in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Iorga, nr. 31, et. 2, ap. 7,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4881/2010, tel. 0215390053, e-mail info@r4consultanta.ro, identificata prin cod unic de inregistrare 26913308, operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 12840 din data: 28/07/2022.

 1. Orice solicitari in legatura cu protectia datelor cu caracter personal pot fi facute folosindu-se urmatoarele date de contact:e-mail: contact@impactdata.ro

Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa ne contactati, folosind datele de contact de mai sus. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator in vederea raspunderii la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila, si in mod gratuit. Totusi, in cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate: fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; fie sa refuze sa dea curs cererii.

 1. Scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii

            In calitate de beneficiar al serviciilor noastre, imputernicit sau reprezentant legal/conventional (desemnat in scris sau prin alt mod), client, operatorul va colecteaza, utilizeaza si transmite datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • pentru organizarea si derularea campaniei de informare si promovare,
 • recrutarea, înregistrarea si monitorizarea grupului tinta,
 • completarea si verificarea documentelor de înscriere în proiect,
 • constituirea dosarului dvs personal,
 • furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca – servicii de mediere, organizarea si derularea programelor de formare profesionala autorizate ANC,
 • evaluarea si certificarea competentelor profesionale,
 • acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru înfiintarea de afaceri (servicii personalizate de sprijin),
 • acordarea de subventii (micro-granturi) pentru înfiintarea de noi afaceri,
 • monitorizarea afacerilor finantate si monitorizarea implementarii proiectului si a parcursului dvs în activitatile proiectului,
 • colectarea feedback-ului, organizarea si derularea de programe de formare, sustenabilitatea proiectului.
 1. Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal care sta la baza prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastra, este reprezentat de:

– necesitatea indepliniri unei obligatii legale care ii revine operatorului, in scopurile de mai sus;
– interesul operatorului in  implementarea proiectului cu buna credinta, in conformitate cu standardele si reglementarile legale aplicabile in materie, cu respectarea reglementarilor interne si a celor ce tin de relatiile cu beneficiarii;

– pe baza consimtamantului explicit al dumneavoastra, in scopurile indicate;

– prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;

– prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul;

– prelucrarea este necesară in scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului in care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate.

 1. Categoriile de date si destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate pentru îndeplinirea scopului mai sus descris sunt:

 • date din cartea de identitate (nume, prenume, CNP, adresă, serie si numar CI, naţionalitate, varsta);
 • date din certificatul de nastere, daca este cazul;
 • date din certificatul de casatorie, dacă este cazul;
 • date referitoare la studiile dvs: diplome de absolvire, daca este cazul;
 • numarul de telefon si adresa de email;
 • informatii în legatura cu experienta în munca, daca este cazul;
 • date referitoare la etnie;
 • date referitoare la sanatate/capacitate de munca;
 • nivel de ocupabilitate emis de AJOFM.

 

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai operatorului, care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul serviciilor lor si a cazurilor in care Societatea trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare prin transmiterea datelor unor autoritati, agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.

In concret, datele dvs sunt confidentiale si pot fi transmise catre terte entitati numai în scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: OIRPOSDRU, Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, terti furnizori implicaţi în mod direct sau  indirect  în  procesele  aferente  scopurilor  mai  sus  mentionate,  autoritati implicate în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate, autoritati publice abilitate de lege sau cu care R4 – Consultanță și Formare Profesională S.R.L., are încheiate colaborari în scopul îndeplinirii atributilor specifice conferite de legislatia europeana şi nationala, precum si Comisiei Europene, daca este cazul. Datele dumneavoastra ar putea fi transferate în exteriorul tarii catre Comisia Europeana conform legislatiei europene aplicabile numai daca va exista o obligatie legala în acest sens, precum si oricare alta persoana fata de care ne-ati autorizat sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal, in cazul unui transfer dde date solicitat de catre dvs.

 1. Transferul catre terte tari si masuri de siguranta

In cazul in care legea impune expres transferul datelor dvs personale catre terte tari, operatorul va garanteaza ca vor fi implementate masuri de protectie tehnico-organizatorice determinate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

 1. Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile asumate fata de dumneavoastra, mai precis pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale de pastrare a informatiilor aplicabile si utilizate in proiect.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luam in calcul durata contractuala, pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele legale de arhivare. Astfel, operatorul va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru toata durata derulării proiectului. După încheierea proiectului, datele vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 (ani) ani iar după împlinirea acestui termen, acestea vor fi distruse sau şterse definitiv din baza de date ale operatorului.

 

In situatia in care sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie folosite in scopuri de marketing direct, va informam ca perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 2 ani. Prelucrarea va inceta imediat ce va exercitati dreptul de opozitie sau va retrageti consimtamantul (dat fiind ca aceste prelucrari se intemeiaza exclusiv pe consimtamantul dumneavoastra). Vom desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat sunt efectiv necesare.

 1. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de acces

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii: a) scopurile prelucrarii; b) categoriile de date vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; e) dreptul de a solicita Societatii rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii; f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; g) in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora; h) existenta (daca este cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Operatorul furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obtine de la operator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(c) va exercitati, in orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
(d) va exercitati, in orice moment dreptul la opozitie, cu privire la prelucrarea in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv;
(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(f) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului;
In anumite situatii, legea prevede anumite limitari in privinta exercitarii acestui drept, spre exemplu, prin exceptie, stergerea datelor nu se va putea face de indata, iar societatea poate refuza stergerea datelor, daca prelucrarea (stocarea) este necesara pentru respectarea unei obligatii legale (spre exemplu, activitati legate de arhiva societatii), pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de catre operator ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care este aplicabil unul dintre urmatoarele cazuri:

(a) contestati exactitatea datelor – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita operatorului sa verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
(c) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, iar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
(d) v-ati opus din motive legate de situatia particulara in care va aflati impotriva prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al operatorului, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita operatorului sa verifice daca drepturile legitime ale lui prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe necesitatea executarii unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In exercitarea dreptului la portabilitate aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la operator acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nici drepturilor si libertatilor altora.

Dreptul la opozitie

In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al operatorului, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari. Intr-un asemenea caz, operatorul nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, iar operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal in asemenea scopuri in nicio situatie. Mai mult, in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel.

Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efecutate de catre societate inainte de retragerea consimtamantului.

Va puteti exercita oricand, oricare dintre drepturi, va puteti accesa si actualiza oricand datele sau obtine informatii suplimentare utilizand datele de contact din sectiunea Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitari referitoare la date cu caracter personal. Veti primi informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, daca nu luam masuri cu privire la cererea care ne-a fost inaintata, veti fi informat, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care operatorul nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Dreptul de a depune o plangere

In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

 1. Necesitatea furnizarii datelor si consecintele neindeplinirii unei asemenea obligatii

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie legala in privinta scopurilor mentionate. In consecinta, refuzul de a furniza datele personale in mod corect si complet pentru scopurile mentionate mai sus poate impiedica operatorul sa-si indeplineasca in mod corespunzator obligatiile legale sau contractuale si va putea avea drept consecinta imposibilitatea dvs de a beneficia de oportunitatile oferite prin proiectele europene precum si  de serviciile noastre.

 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:
a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si operator;
b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime sau
c) are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.

In cazul in care veti fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veti avea de asemenea dreptul de a obtine interventia prin personalul din partea Societatii, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta respectiva decizie.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate, in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.