Oportunități de finanțare în anul 2016 – MICROINDUSTRIALIZARE

Firmele mici și mijlocii vor putea accesa ajutor de minimis prin Programul naţional multianual de microindustrializare, potrivit proiectului procedurii de implementare publicat pe http://www.aippimm.ro/

Cu o alocare de 60.890.000 lei, Guvernul își propune să acorde ajutor de minimis unui număr de cel puțin 244 de beneficiari.

Un IMM poate accesa maximum 250 000 lei, reprezentând cel mult 90 % din valoarea proiectului. Aceasta înseamnă că un IMM poate depune un proiect cu o valoare mai mare (maximum 200 000 euro, dacă nu a mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani), însă Alocația Financiară Nerambursabilă este de 90%, nu mai mult de 250 000 lei.

Principiul financiar al programului este următorul: solicitantul cheltuiește banii conform proiectului aprobat, iar ulterior depune documentația pentru decontarea cheltuielilor până pe 24 noiembrie 2016.

Înscrierea în program și transmiterea planului de afaceri se face on-line la adresa http://www.aippimm.ro/

Cine poate obține finanțarea nerambursabilă?

IMM-urile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au capital social integrat privat;
 • au sediul social și punctul/punctele de lucru în mediul rural;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfășurat la momentul decontului;
 • au cel mult 5 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică;
 • angajează până la depunerea decontului minim 2 salariați;
 • Solicitantul desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
 • 10 Industria alimentară
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgică
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 • 31 Fabricarea de mobilă
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Care sunt achizițiile pe care le pot face solicitanții?

 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • Echipamente IT tehnică de calcul;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate);
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Care sunt criteriile de accesare cu punctaj maxim?

 • Societatea are cel puțin 1 angajat la momentul deschiderii aplicației electronice;
 • Ponderea investițiilor în mijloace fixe reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise in planul de afaceri;
 • Cel puțin 4 locuri de muncă create, din care 2 locuri de muncă să fie ocupate de 2 absolvent/șomer începând cu anul 2014;
 • Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri;
 • Societatea va reinvesti anual cel puţin 50% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN;
 • Asociatul/Actionarul/Administratorul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar/administrator in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 • Valoarea proiectului de investiţii este mai mare de 400 000 lei fără TVA.

Informații suplimentare: info@r4consultanta.ro