Oportunități de finanțare în anul 2016 – COMERȚ ȘI SERVICII

Firmele mici și mijlocii vor putea accesa ajutor de minimis prin Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, potrivit proiectului procedurii de implementare publicat pe http://www.aippimm.ro/

Cu o alocare de 21.049.000 lei, Guvernul își propune să acorde ajutor de minimis unui număr de cel puțin 156 de beneficiari.

Schema de minimis urmăreşte:

 • întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

Un IMM poate accesa maximum 135 000 lei, reprezentând cel mult 90 % din valoarea proiectului. Aceasta înseamnă că un IMM poate depune un proiect cu o valoare mai mare (maximum 200 000 euro, dacă nu a mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani), însă Alocația Financiară Nerambursabilă este de 90%, nu mai mult de 135 000 lei.

Principiul financiar al programului este următorul: solicitantul cheltuiește banii conform proiectului aprobat, iar ulterior depune documentația pentru decontare cheltuielilor până pe 24 noiembrie 2016.

Înscrierea în program și transmiterea planului de afaceri se face on-line la adresa http://www.aippimm.ro/

Cine poate obține finanțarea nerambursabilă?

IMM-urile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • sunt persoane juridice (societăți/societăți cooperative) care au ca obiect de activitate comercializarea produselor și serviciilor pe piață;
 • au capital social integrat privat;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puțin 3 luni anterior datei deschiderii aplicației electronice;
 • au cel puțin 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică.

Care sunt achizițiile pe care le pot face solicitanții?

 • Echipamente IT tehnică de calcul;
 • Cititoare pentru cod de bare;
 • Cântare electronice;
 • Aparate de marcat electronice fiscale;
 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Electro și motostivuitoare;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Certificarea unui sistem de management al calității / mediului / sănătății și securității ocupaționale / siguranței alimentelor;
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Care sunt criteriile de accesare cu punctaj maxim?

 • Societatea accesează fonduri pentru sectorul serviciilor;
 • Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 luni;
 • Cifra de afaceri este realizată preponderent din veniturile realizate în anul 2015, din domeniul pentru care se accesează Programul (peste 50%);
 • Societatea a obținut profit net în exercițiul financiar anterior;
 • are cel puțin 3 angajați la 31.12.2015;
 • Ponderea investițiilor în mijloace fixe reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri;
 • Cel puțin 2 locuri de muncă create, din care 2 locuri de muncă să fie ocupate de 2 absolvent/șomer începând cu anul 2014;
 • Ponderea investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri;
 • Societatea va reinvesti anual cel puţin 50% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN;
 • Asociatul/Actionarul/Administratorul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar/administrator in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 • Valoarea proiectului de investiţii este mai mare de 200 000 lei fără TVA.

Informații suplimentare: info@r4consultanta.ro