EXCELNET

Proiect EXCELNET – Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii.

 

Numărul contractului: POSDRU/96/6. 2/S/64251

Parteneri:

Solicitant: Federația ONPHR – Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din Romania

Partener 1: CRPG – Centrul de Reabilitare Profesionala Gaia

Partener 2: Fundația „Pentru Voi”

Partener 3:Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS

Partener 4: Fundația „Centrul de Resurse pentru Educație si Formare Profesionala” – CREFOP

Partener 5: SC FIN CAD SRL / R4-Consultanță și Formare Profesională SRL

Partener 6: Asociația Handicapaților Fizic din Satu Mare

Partener 7: Societatea Handicapatilor Fizic

Perioada de implementare: februarie 2011- ianuarie 2014

Buget total: 18.000.720,00 lei

Buget R4-Consultanță și Formare Profesională: 2880437,78 lei

Obiectivul general al proiectului:

Promovarea unui model de creștere sustenabilă a calității serviciilor specializate de reabilitare și integrare profesională a persoanelor cu dizabilități, din regiunile selectate, ca premisă a facilitării accesului și a menținerii pe piața muncii a acestui grup vulnerabil, în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării și riscului de sărăcie.

 

Obiective specifice:

  1. Analiza bunelor practici din UE privind reabilitarea și integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități;
  2. Analiza detaliată a situației actuale in Romania (cu focus special asupra regiunilor selectate) cu privire la dificultățile principale și barierele întâmpinate de persoanele cu dizabilități în încercarea de a se integra pe piața muncii
  3. Actualizarea serviciilor de formare profesională, disponibile pentru persoanele cu dizabilități în regiunile selectate, incluzând o analiza a ofertei de instruire profesională specifică;
  4. Dezvoltarea unor modele de servicii specifice și a profilelor profesionale capabile să asigure suportul necesar funcționării acestora, la cele mai înalte standarde de calitate;
  5. Înființarea unei rețele de 5 centre de excelentă în oferirea de servicii de reabilitare și integrare profesională în regiunile selectate, pe structura unor centre pre-existente, și/sau prin înființarea unora noi.
  6. Dezvoltarea unui centru/ portal de resurse, virtual, pe problematica reabilitării și integrării profesionale a persoanelor cu handicap.
  7. Construirea și implementarea unor campanii de promovare destinate informării și conștientizării diferitelor bariere și dificultăți întâmpinate de persoanele cu dizabilități în încercarea lor de a accesa piața muncii.
  8. Crearea premiselor pentru multiplicarea bunelor practici și a lecțiilor învățate în proiect în ce privește reabilitarea și integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități și extinderea rețelei de centre de excelență; măsuri complementare

 

Activitățile proiectului:

A1.1 Lansarea proiectului – prima întâlnire a parteneriatului, eveniment de lansare / conferință de presă

A1.2 Stabilirea procedurilor de lucru şi a structurii de management – elaborarea Protocolului de Management al Proiectului (PMP), stabilirea Comitetului de Coordonare al Proiectului (CCP) şi a Biroului de Asistenţă Tehnică al Proiectului (BATP

A1.3 Planificarea detaliată a proiectului – defalcarea (sub)activităţilor, atribuirea responsabilităţilor, a resursele necesare, planificarea bugetară, planurile de acţiune

A1.4 Managementul operaţional – activităţile zilnice pentru implementarea adecvată financiară, juridică şi tehnică a proiectului

A1.5 Monitorizarea şi controlul proiectului – elaborarea rapoartelor intermediare şi finale, a celor financiare şi de activităţi pentru fiecare pachet de lucru, (inclusiv activitatea CCP)

A1.6 Managementul calităţii proiectului – definirea criteriilor şi procedurilor pentru un control eficient al calităţii proiectului (intern/ extern), stabilirea/ subcontractarea evaluatorul extern.

A2.1 Stabilirea Comitetului Ştiinţific (CS) – stabilirea criteriilor de selecţie, componentă, responsibilitati, proceduri de lucru

A2.2 Analiză bunelor practice din EU legate de reabilitare şi integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi

A2.3 Elaborarea cadrului metododologic şi planificarea analizei

A2.4 Pregătirea studiului – definirea eşantionului, elaborarea chestionarelor, instrumente, proceduri de lucru

A2.5 Implementarea studiului privind barierele de integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi; colectarea datelor

A2.6 Elaborarea raportului de analiză – interpretarea rezultatelor,formularea concluziilor şi recomandărilor

A2.7 Diseminarea rezultatelor – dezbateri publice în fiecare regiune selectată, cu implicarea actorilor locali: autorităţi, agenţii guvernamentale, ONG, Manageri RU, partneri sociali, să.

A2.8 Publicarea studiului; informare şi publicitate – publicarea Raportului de Analiză că material de referinţă; organizarea unei conferinţe cu participarea autorităţilor, legislatori, ONG, manageri RU, parteneri sociali, să)

A3.1 Analiză bunelor practici în EU privind formarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi

A3.2 Analiză ofertei de formare profesională disponibile persoanelor cu handicap în regiunile selectate; construirea şi publicarea bazei de date

A3.3 Analiză nevoilor şi deficitelor de accesibilitate (accessibility gaps) ale furnizorilor de formare în ce priveşte: locaţiile, procesul de învăţare adaptat, corelarea ofertei la nevoile specifice la contextul regional

A4.1 Analiză serviciilor necesare în domeniul reabilitării şi integrării profesionale a persoanelor cu handicap, în regiunile selectate

A.4.2.Vizite de studiu la partenerul transnaţional

A4.3.Definirea modelelor de servicii de integrare profesională – descrierea specifică a metodologiei şi proceselor implicate

A4.4 Definirea profilelor profesionale necesare – definire, inventar de competenţe, să

A4.5 Dezvoltarea curriculelor de curs – conţinut, metodologie

A6.1 Definirea şi planificarea analizei de nevoi de formare pentru centrele vizate – obiective, cadru metodologic, instrumente, plan de acţiune

A6.2 Implementarea acţiunii de evaluare a nevoilor de formare pentru centrele selectate

A6.3. Definirea modelelor de management, instrumentelor specifice, etc

A7.1 Dezvoltarea conceptului de Centru de Resurse Virtual; specificaţii; arhitectură

A7.2 Dezvoltarea infrastructurii centrului de resurse

A7.3 Dezvoltarea aplicaţiei informatice

A8.1 Elaborarea planului de publicitate şi informare a proiectului

A8.2 Construirea identităţii vizuale a proeictului

A8.3 Elaborarea şi publicarea web-site-ului proiectului

A8.4. Elaborarea materialelor tipărite s ielectronice pentru activităţile de informare şi publicitate

A8.5 Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului

Anul – 2

A1.4 Managementul operaţional – activităţile zilnice pentru implementarea adecvată financiară, juridică şi tehnică a proiectului

A1.5 Monitorizarea şi controlul proiectului – elaborarea rapoartelor intermediare şi finale, a celor financiare şi de activităţi pentru fiecare pachet de lucru, (inclusiv activitatea CCP)

A1.6 Managementul calităţii proiectului – definirea criteriilor şi procedurilor pentru un control eficient al calităţii proiectului (intern/ extern), stabilirea/ subcontractarea evaluatorul extern.

A3.4 Dezvoltarea competenţelor formatorilor din punct de vedere pedagogic şi tehnic; accesibilizarea procesului de învăţare

A3.4 Dezvoltarea competenţelor formatorilor din punct de vedere pedagogic şi tehnic; accesibilizarea procesului de învăţare

A.4.2. Vizite de studiu la partenerul transnaţional

A4.3.Definirea modelelor de servicii de integrare profesională – descrierea specifică a metodologiei şi proceselor implicate

A4.4 Definirea profilelor profesionale necesare – definire, inventar de competenţe, să

A4.5 Dezvoltarea curriculelor de curs – conţinut, metodologie

A4.6 Dezvoltarea/ adaptarea materialelor de formare profesională

A4.7 Pilotarea materialelor de instruire în centrele vizate; analiză rezultatelor

A5.1 Analiză nevoilor centrelor selectate din perspectiva implementării serviciilor de reabilitare şi integrare profesională şi elaborarea planurilor de implementare pentru fiecare centru de servicii vizat

A.5.2. Organizarea unor stadii de internership în cadrul partenerului transnaţional

A.5.3. Achiziţii de bunuri şi servicii pentru îmbunătăţirea infrastructurii şi dotarea centrelor de servici; acesibilizare

A5.4 Implementarea serviciilor în centrele stabilite; furnizarea serviciilor către beneficiari

A6.3. Definirea modelelor de management, instrumentelor specifice, etc

A6.4 Dezvoltarea planurilor pentru construirea capacităţii (capacity building) centrelor de servicii

A6.5. Creşterea capacităţii centrelor selectate – acţiuni ce se vor implementa pe 3 nivele: strategic (managementul centrelor), operaţional (manageri) şi profesional (staff)

A7.2 Dezvoltarea infrastructurii centrului de resurse

A7.3 Dezvoltarea aplicaţiei informatice

A7.4 Dezvoltarea şi publicarea conţinutului informaţional, educaţional, servicii on-line, etc

A7.5 Definirea proceselor şi procedurilor de actualizare; responsabilităţi

A7.6 . Actualizarea continuă a conţinutului informaţional, educaţional, servicii on-line, etc

A8.4. Elaborarea materialelor tipărite s ielectronice pentru activităţile de informare şi publicitate

A8.5 Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului

A.8.6. Elaborarea strategiei şi planificarea unei campanii de informare şi conştientizare în fiecare dintre regiunile selectate – obiective, grupuri ţintă, strategii specifice

A.8.7. Implementarea efectivă a campaniei de informare/conştientizare şi publicitate

Anul – 3

A1.4 Managementul operaţional – activităţile zilnice pentru implementarea adecvată financiară, juridică şi tehnică a proiectului

A1.5 Monitorizarea şi controlul proiectului – elaborarea rapoartelor intermediare şi finale, a celor financiare şi de activităţi pentru fiecare pachet de lucru, (inclusiv activitatea CCP)

A1.6 Managementul calităţii proiectului – definirea criteriilor şi procedurilor pentru un control eficient al calităţii proiectului (intern/ extern), stabilirea/ subcontractarea evaluatorul extern.

A5.4 Implementarea serviciilor în centrele stabilite; furnizarea serviciilor către beneficiari

A5.5 Dezvoltarea planurilor pentru procesul de certificare în centrele de servicii

A5.6 Implementarea proceselor de certficare conform procedurilor specifice

A6.5. Creşterea capacităţii centrelor selectate – acţiuni ce se vor implementa pe 3 nivele: strategic (managementul centrelor), operaţional (manageri) şi profesional (staff)

A7.6 . Actualizarea continuă a conţinutului informaţional, educaţional, servicii on-line, etc

A8.4. Elaborarea materialelor tipărite s ielectronice pentru activităţile de informare şi publicitate

A8.5 Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului

A.8.7. Implementarea efectivă a campaniei de informare/conştientizare şi publicitate

A.8.8. Conferinţă finală a proiectului, cu participarea partneriatului transnaţional

 

Rezultatele proiectului:

Rezultatele sunt corelate cu pachetele de activităţi (PL):

PL 1

A 1.1 Conferinţă de lansare a proiectului; 40 participanţi

A1.3 Plan detaliat de implementare a proiectului

A 1.4 Întalniri transnaţionale (9)

A 5 Fişa de proiect, rapoarte de activităţi şi monitorizare, etc

A 6 Raport de evaluare externă a proiectului

 

PL2

A2.1 Definitivarea Comitetului Ştiinţific; regulament de funcţionare

A2.2 Raport de bune practici din EU legate de serviciile de reabilitare şi integrare profesională a persoanelor cu dizabilități

A2.3 Plan de analiză- cu obiective de analiză, grupuri ţintă, planul de acţiune,

A2.4 Instrumente de analiză (chestionare), eşantion

A2.5 “5 focus-grupuri cu 12 participanţi fiecare; 100 de chestionare aplicate în fiecare centru”

A2.6 Studiu privind reabilitarea şi integrarea profesională a pers. cu diz. în regiunile selectate

A2.7 Conferinţă pentru comunicarea rezultatelor studiului; 60 participanţi PL3

A3.1 Raport privind bune practici în EU privind serviciile de formare profesională a pers. cu dizabilități

A3.2 Raport de analiză a serviciilor de formare profesională disponibile a persoanelor cu dizabilități. în regiunile selectate;

A3.4 Participanţi din categoria – personal din agenţii publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare persoanelor cu dizabilităţi selectaţi – 75 din cele 5 regiuni (în medie 15 persoane/ regiune)

A3.4.1 Susţinerea a 5 sesiuni de curs pentru instruirea participanţilor

 

PL4:

A4.1 Raport privind modele de servicii pentru integrare profesională a pers. cu diz. funcţie de dizabilitate/restant funcţional

A4.2 Vizită de studiu (18 persoane/ 3 zile) la partenerul transnaţional

A4.4 Profile profesionale (4), standardele ocupaţionale elaborate/actualizate

A4,5 Curriculum-uri de curs (4 profile)

A4.6 Suporturi de curs (4 profile)

A4.7 Pilotarea/ testarea conform procedurii agreate; raporr de evaluare al cursurilor

 

PL5

A5.1 Analiză nevoilor centrelor (5) din perspectiva implementării serviciilor de reabilitare şi integrare profesională

A5,2 Intership (10 persoane, 2 săptămâni) în cadrul partenerului transational finalizate cu un pachet /raport de intership

A 5.3 Achiziţii de bunuri şi servicii pentru îmbunătăţirea infrastructurii şi dotarea centrelor se servicii, accesibilizare

A 5.4 Rezultate: 250 de beneficiari în procesul de reabilitare, 200 beneficiari vor beneficia de planuri personalizate, 250 de angajatori vor beneficia de consultanţă inclusiv pentru implementarea de programe de accesibilizare adaptare a locurilor de muncă persoane cu dizabilităţi, 100 vor finaliza programele de reabilitare profesională şi se vor angaja;

A 5.4.1 Manual de organizare internă/operaţional ale centrelor de servicii, incluzând

fişe şi specificaţii de post

A5.5 Raport de analiză (gap) privind implementarea procesului de certificare în cele 5 centre de servicii

 

PL6:

A6.1-A6.3 Raport de analiză de nevoi de formare pentru personalul angajat; modele şi instrumente de management; plan de implementare

A6.5 Ateliere de lucru destinat top management (10 persoane) pentru transferul de know how şi valorizarea experienţei europene în domeniu; Ateliere de lucru pentru managementul operaţional al centrelor (20 persoane) pentru transferul de know how şi valorizarea experienţei europene în domeniu: Ateliere de lucru (30 persoane) pentru specialiştii angajaţi în centre.

 

PL7:

A7.1 Raport privind specificaţiile Centrului De Resurse Virtuale ; caiet de sarcini

A7.2 Centru informatic capabil să de servească funcţionarea optimă a portalului

A7.3 Aplicaţia funcţională a centrului virtual de resurse: informaţii updatate dinamic, baze

de, resurse educaţionale pentru accesare la distanţă. comunitate virtuale, centru de

suport online, târg de oferte de muncă online

 

PL8:

A8.1 Plan de publicitate şi informare

A8.2 Manual de identitate vizuală

A8.3 Website proiect: informaţiile legate de proiect, facilităţi de comunicare cu partnerii proiectului, instrumente de management de proiect

A8.4 – A8.5 Materiale informative (tipărire, CD, etc.) a căror specificaţii urmează să fie stabilite şi incluse în planul de diseminare. Se estimează un necesar de 20.000 de materiale de diseminare ce urmează a fi distribuite pe parcursul derulării proiectului.

A8.6 Plan de campanie de informare, conştientizare, sensibilizare privind problema integrării profesionale a pers. cu dizabilități

A8.7 Indicatori minimali campanie: 2500 de persoane cu dizabilităţi vor fi informate; 250 de angajatori vor fi informaţi, minim 10 parteneriate cu instituţii publice şi mediul de afaceri pentru facilitarea integrării profesionale

 

Indicatorii proiectului:

Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile 200
Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi 200
Numărul de persoane dependente sprijinite 250
Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii 80
Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii 250
Număr de participanţi FSE – femei 125
Număr de participanţi FSE – persoane cu dizabilităţi 250
Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare 80
Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare, din care: persoane cu dizabilităţi 80
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă (%) 100
Număr de participanţi la instruire care au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – acces pe piaţa muncii 100
Număr de participanţi la instruire certificaţi – acces pe piaţa muncii 100
Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – acces pe piaţa muncii 1
Numarul trainerilor de formare profesionala formati sa lucreze cu persoane cu dizabilitati 75
Numarul angajatorilor care vor beneficia de consultanta in vederea angajarii de persoane cu dizabilitati 250
Participanti evenimente constientizare/informate privind incadrarea in munca a pers.cu dizab 2500
Numarul specialistilor din centrele de integrare profesionala persoanelor cu dizabilitati formati prin programe specifice 30
Numarul centrelor de servicii complexe de integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati 5
Rapoarte privind bune practici in EU privind domenii conexe integrarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii: serviciile de reabilitare si integrare si serviciile de formare profesionala 2
Studii in regiunile selectate ale proiectului privind serviciile de reabilitare si integrare si serviciile de formare profesionala a persoanelor cu dizabilitati 2
Raport privind modele de servicii pentru integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati 1
Profile profesionale specifice serviciilor de integrare profesionala a persoanelor cu dizabiltiati 4
Parteneriate public-privat incheiate in vederea facilitarii integrarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati 10

 

Grup țintă: 10 manageri, 2500 persoane cu dizabilități, 10 Persoane ale agențiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile