Anunț selecție parteneri POCU

R4-CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate și Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

I. Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului:

Activitate preliminară – Realizarea analizei la nivelul comunității marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare

 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație;
 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
 • Campanii de informare și conștientizare / acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea / Acțiuni de facilitare ș mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.

II. Activități în care va fi implicat partenerul în cadrul proiectului:

 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație;
 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).

III. Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție
 2. Fișa partenerului
 3. Declarație de angajament – anexa 2 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020
 4. Declarație de eligibilitate – anexa 3 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020
 5. Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să ateste că partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care optează în Scrisoarea de intenție – copie certificată conform cu originalul

Formularele primelor 4 documente vor fi solicitate prin email la adresa info@r4consultanta.ro, până la data de 17 iunie 2016, ora 15.00.

IV. Documentele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să fie completate corespunzător toate rubricile;
 • să fie semnate de reprezentantul legal sau împuternicit (dacă sunt semnate de împuternicit, se va adăuga și împuternicirea);
 • să respecte modelul furnizat;
 • scrisoarea de intenție să aibă număr de înregistrare.

Dosarul de participare la selecție poate fi depus în original la sediul R4-Consultanță și Formare Profesională din str. Nicolae Iorga nr. 31 ap.7, zilnic în intervalul orar 10-15, sau scanat prin email la adresa info@r4consultanta.ro. Dacă se optează pentru varianta a doua, este obligatoriu ca documentele scanate să fie lizibile; în caz contrar, dosarul nu va fi acceptat.

Data limită de depunere: 21 iunie 2016.

Solicitările de clarificări se pot trimite până pe data de 17 iunie 2016, ora 15.00, la adresa info@r4consultanta.ro.

GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica DA.

CRITERIU DE EVALUARE DA NU
1.Conformitatea documentelor
Au fost depuse toate documentele menționate la punctul III, inclusiv împuternicirea, dacă este cazul
Documentele depuse respectă cerințele calitative menționate la punctul IV
2.Capacitatea partenerului de a desfășura activitățile propuse
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului și pe care le propune în Scrisoarea de intenție
Are experiență în implementare a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă sau are experiență de minim 6 luni în desfășurarea activităților propuse