Anunț Achiziție Servicii Organizare Workshop ID 150524

Societatea R4 Consultanţă şi Formare Profesională S.R.L. cu sediul la adresa: Str. Colţei nr. 44, Et. 3, sector 3, Bucureşti, cod unic de înregistrare RO26913308, reprezentată prin dl. Almeida Torres Fernando Manuel, în calitate de Administrator anunță demararea procedurii de achiziție a serviciilor de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel  – pachet workshop 2 zile pentru proiectul „Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia si București-Ilfov” finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3: ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.1: ,,Promovarea culturii antreprenoriale”.

 

Informații despre contract:

Obiectul contractului : servicii care vor avea ca obiect organizarea unui workshop de 2 zile în Regiunea Sud-Vest Oltenia pentru 60 de persoane

Durata contractului: 2 zile

Modalitatea de prestare : se vor asigura de către Prestator :

Cazare 2 nopti in camere duble si single;

Masa in regim de pensiune completa;

3 pauze de cafea;

Furnizarea tuturor informatiilor referitoare la conditiile de cazare si masa, penalizari in caz de neonorare a rezervarilor, rambursare, schimbarea datelor, etc;

Inchiriere sala de conferinta pe intreaga durata a evenimentului;

Inchirierea aparaturii necesare desfasurarii evenimentului (aparatura audio, video, videoproiectoare, etc) cu personalul de deservire aferent;

Realizare concept program training;

Identificare si intermediere trainer;

Productia materialelor promotionale necesare desfasurarii workshop-ului: spider, roll-up;

Productia si montajul cabinei foto;

Servicii foto si video pe durata desfasurarii evenimentelor;

Servicii de editare foto si video;

Identificare și invitare speakeri in cadrul evenimentului;

Decont transport beneficiari proiect în limita a 7,5l/100km

Servicii auxiliare desfasurarii evenimentelor.

 

Locația de prestare a serviciilor : la o unitate de cazare de 3* în regiunea Sud-Vest Oltenia dotată cu sală de conferință.

Buget maxim : valoarea totală a contractului este de 72.000 lei (TVA inclus).

Livrabile : se va încheia un proces-verbal de recepție a serviciilor. Prestatorul va întocmi și un raport de eveniment/activitate.

Facturare : Factura fiscala este emisa de Prestator in RON si va fi platita de Beneficiar in cel mult 120 zile de la data primirii facturii fiscale originale, in baza procesului-verbal de recepție a serviciilor și a raportului de activitate, semnat in prealabil de reprezentantii partilor. Facturile vor fi incluse in cereri de plata, astfel termenul de plata se va calcula in concordanta cu aceastea. Beneficiarul va plati Prestatorului in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii de la AMPOSDRU, prin virament bancar, conform cu legislatia in vigoare. Anticipat, Beneficiarul ii va plati Prestatorului 2% din valoarea facturii fara TVA, precum si valoarea TVA. Prestatorul va factura în conformitate cu numărul final de participanți (pret/persoana).

 

Informatii proiect

  1. INFORMAȚII GENERALE

Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale în rândul a 400 de persoane peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă, în special persoane între 18-25 de ani, înmatriculate în sistemul de învățământ superior, prin consiliere, orientare, formare profesională, asistență pre și post înființare a 40 de firme în regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucuresti-Ilfov și crearea a minim 80 de noi locuri de muncă.

 

Obiectivele operaţionale ale proiectului

OS1 – dezvoltarea competențelor profesionale și abilităților antreprenoriale a 400 de persoane din GT prin servicii integrate de consiliere, orientare profesională, sprijin pentru inițierea afacerilor, formare profesională, activiăți de asistență și post-asistență în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu.

OS2 – dezvoltarea și consolidarea noilor domenii de ocupare și antreprenoriat (mediu, cultură, societate informațională, servicii personale/individualizate etc) prin deschiderea a 40 de firme care vor activa în aceste domenii.

OS3 – crearea a 40 de firme și a minim 80 de locuri de muncă (ce vor fi menținute cel puțin 6 luni după închiderea proiectului), în Regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia prin acordarea ajutorului de minimis, în urma unui concurs de idei de afaceri.

OS4 – dezvoltarea și consolidarea spiritului antreprenorial pentru cele 40 de persoane ce vor iniția câte o afacere, prin organizarea unei vizite de studiu la antreprenori din Portugalia și prin promovarea noilor idei de afaceri în cadrul conferințelor de prezentare publică, workshop-ului, prin publicarea și distribuirea catalogului de prezentare a firmelor nou înființate și prin metode de promovare online.

OS5 – dezvoltarea activității Centrului pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor din Regiunea București-Ilfov și înființarea și dezvoltarea a doua noi Centre de Sprijin pentru Inițierea Afacerilor, unul în Regiunea Sud-Vest Oltenia, iar celalalt în regiunea Bucuresti – Ilfov, prin consultanță specifică oferită beneficiarilor (400 de persoane din GT)

Activitățile proiectului sunt următoarele:

A1.   Managementul proiectului

A2.   Informarea și publicitatea proiectului

A3.1. Selecția și consilierea grupului țintă

A3.2. Sprijin, asistență și post-asistență în sprijinul ințierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu

A4.1. Furnizarea programului de formare în domeniul antreprenoriatului

A4.2. Evaluarea participanților la programul de formare în domeniul antreprenoriatului

A5.1. Organizarea și desfășurarea concursului de idei de afaceri

A5.2. Acordarea, monitorizarea și raportarea ajutoarelor de minimis

A6.    Activități inovatoare interregionale și transnaționale

 

Cerințe de calificare pentru ofertanți:

 

Vor fi analizare numai ofertele depuse de operatori economici interesati care îndepliniesc următoarele cerințe:

  1. Nu se încadrează în una situațiile prevăzute de art. 180 din OUG nr. 34/2006 – se va depune declarația de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 180 (formular 1),
  2. Nu se încadrează în una situațiile prevăzute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 – se va depune declarația de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 181 (formular 2),
  3. Nu se încadrează în una situațiile de conflict de interese prevăzute de art. 14 din OUG nr. 66/2011 – se va depune declarația de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 14 (formular 3). În vederea evitării conflictului de interese se menționează persoanele cu atribuții de decizie în cadrul R4 CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ SRL: Almeida Torres Fernando Manuel (Administrator), Leitao de Araujo Muralha Reinaldo Antonio (Administrator) iar membrii în comisia de evaluare : Dorcea Daniela (Manager de Proiect), Almeida Torres Fernando Manuel (Administrator), Leitao de Araujo Muralha Reinaldo Antonio (Administrator).

 

Alte mențiuni:

  1. Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul sau de a solicita sistarea serviciilor, în cazul în care se constată că serviciile furnizate nu corespund nivelului de calitate asumat de prestator sau nu mai corespund nevoilor proiectului.
  2. De asemenea, Beneficiarul își rezervă dreptul de a decide unilateral suspendarea contractului în cazul în care se constată că serviciile nu mai corespund nevoilor proiectului și nu se mai justifică raportat la necesitățile din proiect,
  3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
  4. Se va depune oferta financiara conform formularului nr. 4.

 

 

Persoanele interesate sunt invitate să transmită oferta tehnică și financiară pe adresa de email: info@r4consultanta.ro sau la sediul Beneficiarului din București, str. Colței nr. 44, et. 3, sector 3 între orele 09.00 – 17.00 (L-V) până la data de 31august 2015.Afis Step by Step