Anunț Achiziție Servicii de Editare și Tipărire Catalog Prezentare Firme-POSDRU ID 150524

Societatea R4 Consultanţă şi Formare Profesională S.R.L. cu sediul la adresa: Str. Colţei nr. 44, Et. 3, sector 3, Bucureşti, cod unic de înregistrare RO26913308, anunță demararea procedurii de achiziție a serviciilor de servicii de editare și tiparire catalog prezentare firme pentru proiectul „Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia si București-Ilfov” finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3: ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.1: ,,Promovarea culturii antreprenoriale”.

 

Informații despre contract:

Obiectul contractului : servicii de Editare și tiparire catalog prezentare firme.

Durata contractului: 1 lună

Modalitatea de prestare: se vor asigura de către Prestator următoarele servicii:

 • Editarea prezentărilor firmelor înființate în proiect și a fotografiilor care urmează să fie incluse în catalog;
 • Editare coperți conform cerințelor de identitate vizuală specifice proiectului;
 • Tipărirea și multiplicarea catalogului în 300 de exemplare tipărite, cu următoarele caracteristici: format A4, hardcover de peste 250g, hartie de interior de 115g, metoda prindere stick, 300 de bucati, metoda prindere stick;
 • Editarea catalogului în format electronic și multiplicarea catalogului în 300 de exemplare electronice, stocat pe stick USB. Catalogul în format electronic va avea următoarele caracteristici: program de rulare automată a paginilor, accesare pagini din cuprins, pagini color.

Locația de prestare a serviciilor: livrare la sediul Beneficiarului

Buget maxim : valoarea totală a contractului este de 60.000 lei (TVA inclus).

Livrabile: se va încheia un proces-verbal de recepție a serviciilor.

Facturare: facturarea se va face după recepționarea serviciilor. Facturile vor fi achitate în termen de 90 de zile de la recepționarea lor de către Beneficiar, pe baza includerii lor în cereri de plată.

 

Informatii proiect

 1. INFORMAȚII GENERALE

Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale în rândul a 400 de persoane peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă, în special persoane între 18-25 de ani, înmatriculate în sistemul de învățământ superior, prin consiliere, orientare, formare profesională, asistență pre și post înființare a 40 de firme în regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucuresti-Ilfov și crearea a minim 80 de noi locuri de muncă.

 

Obiectivele operaţionale ale proiectului

OS1 – dezvoltarea competențelor profesionale și abilităților antreprenoriale a 400 de persoane din GT prin servicii integrate de consiliere, orientare profesională, sprijin pentru inițierea afacerilor, formare profesională, activități de asistență și post-asistență în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu.

OS2 – dezvoltarea și consolidarea noilor domenii de ocupare și antreprenoriat (mediu, cultură, societate informațională, servicii personale/individualizate etc) prin deschiderea a 40 de firme care vor activa în aceste domenii.

OS3 – crearea a 40 de firme și a minim 80 de locuri de muncă (ce vor fi menținute cel puțin 6 luni după închiderea proiectului), în Regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia prin acordarea ajutorului de minimis, în urma unui concurs de idei de afaceri.

OS4 – dezvoltarea și consolidarea spiritului antreprenorial pentru cele 40 de persoane ce vor iniția câte o afacere, prin organizarea unei vizite de studiu la antreprenori din Portugalia și prin promovarea noilor idei de afaceri în cadrul conferințelor de prezentare publică, workshop-ului, prin publicarea și distribuirea catalogului de prezentare a firmelor nou înființate și prin metode de promovare online.

OS5 – dezvoltarea activității Centrului pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor din Regiunea București-Ilfov și înființarea și dezvoltarea a doua noi Centre de Sprijin pentru Inițierea Afacerilor, unul în Regiunea Sud-Vest Oltenia, iar celalalt în regiunea Bucuresti – Ilfov, prin consultanță specifică oferită beneficiarilor (400 de persoane din GT)

Activitățile proiectului sunt următoarele:

A1.   Managementul proiectului

A2.   Informarea și publicitatea proiectului

A3.1. Selecția și consilierea grupului țintă

A3.2. Sprijin, asistență și post-asistență în sprijinul ințierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu

A4.1. Furnizarea programului de formare în domeniul antreprenoriatului

A4.2. Evaluarea participanților la programul de formare în domeniul antreprenoriatului

A5.1. Organizarea și desfășurarea concursului de idei de afaceri

A5.2. Acordarea, monitorizarea și raportarea ajutoarelor de minimis

A6.    Activități inovatoare interregionale și transnaționale

 

Cerințe de calificare pentru ofertanți:

 

Vor fi analizate numai ofertele depuse de operatori economici interesați care îndeplinesc următoarele cerințe:

 1. Nu se încadrează în una situațiile prevăzute de art. 180 din OUG nr. 34/2006 – se va depune declarația de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 180,
 2. Nu se încadrează în una situațiile prevăzute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 – se va depune declarația de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 181,
 3. Nu se încadrează în una situațiile de conflict de interese prevăzute de art. 14 din OUG nr. 66/2011 – se va depune declarația de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 14. În vederea evitării conflictului de interese se menționează persoanele cu atribuții de decizie în cadrul R4 CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ SRL: Almeida Torres Fernando Manuel (Administrator), Leitao de Araujo Muralha Reinaldo Antonio (Administrator) iar membrii în comisia de evaluare : Dorcea Daniela (Manager de Proiect), Tudor Vladimir Victor (expert juridic).

 

Alte mențiuni:

 1. Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul sau de a solicita sistarea serviciilor, în cazul în care se constată că serviciile furnizate nu corespund nivelului de calitate asumat de prestator sau nu mai corespund nevoilor proiectului.
 2. De asemenea, Beneficiarul își rezervă dreptul de a decide unilateral suspendarea contractului în cazul în care se constată că serviciile și produsele nu mai corespund nevoilor proiectului și nu se mai justifică raportat la necesitățile din proiect,
 3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
 4. Se va depune oferta financiară.

 

Persoanele interesate sunt invitate să transmită oferta tehnică și financiară pe adresa de email: info@r4consultanta.ro sau la sediul Beneficiarului din București, str. Nicolae Iorga nr. 31, etaj 2, ap 7, sector 1 între orele 09.00 – 17.00 (L-V), până la data de 27.10.2015.